skip to Main Content

Consulta Online

935 00 83 83 info@bombi-abogados.es Carrer de Roger de Llúria, 147, 08037 Barcelona

Advocats successions

L’impost de successions és, en essència, un tribut que grava la renda que porta amb si l’acceptació de tres fets imposables que passarem a detallar a continuació:

  • Transmissió mortis causa

Fa referència a llegats o herències. Per descomptat, aquests dos conceptes són diferents entre si, però es tracta d’una diferència jurídica en què no entrarem en aquest apartat.

Per obtenir informació detallada sobre qualsevol dels punts tractats a continuació no té més que posar-se en contacte amb el nostre despatx d’advocats de Barcelona i estarem encantats d’oferir-li assessorament de manera personalitzada.

  • Transmissió entre vius

Una transmissió entre vius serà, en la majoria de casos, una donació. Però també és possible que ens trobem amb la condonació d’un deute amb ànim de liberalitat i, en aquest cas, com resulta evident, també caldria Tributar.

  • Cobrament de quantitats d’assegurances de vida

És el tercer fet imposable que s’ha de sotmetre a l’impost de successions. En aquest cas l’esmentat impost només actuarà si la persona contractant i la beneficiària són diferents i hi hagi un mort.

En els tres casos descrits la persona que haurà de tributar l’impost de successions serà la que resulti beneficiària en el tràmit. D’aquesta manera, en el primer cas els tributantes seran l’hereu o el legatari; en el segon, el donatari; i en el tercer, el beneficiari de l’assegurança de vida.

dret de successions

Cal destacar, però, que en el cas de les donacions serà un requisit indispensable perquè la donació es produeixi que tant el donant com el donatari estiguin d’acord amb el tràmit.

impost de successions i donacions

Impost successions

Pel que fa a la meritació o, el que és el mateix, el moment en què neix l’obligació de pagament de l’tribut fixat per l’impost de successions, es produirà el mateix dia de la defunció de la persona que causa el deute en el cas dels processos originats per causa de mort -Herències, llegats i cobraments d’assegurances de vida-o, en el cas de les donacions, quan el beneficiari accepta aquesta donació.

En si, l’impost de successions no és un tràmit complicat de dur a terme. No obstant això, si es fa necessària l’actuació i l’assessorament d’un advocat expert en impost de successions és perquè la Llei permet que cada comunitat autònoma exerceixi una sèrie de competències normatives sobre aquest impost que afecta tot el seu territori. Això és el que converteix aquest impost en un veritable maldecap per a molts dels nostres clients i és el que els motiva a posar-se en les nostres mans.

En Bombí & Ripoll, el nostre bufet d’advocats de Barcelona, ​​no només coneixem tots els secrets que l’impost de successió té a la Comunitat de Catalunya, sinó també a la resta de comunitats autònomes de país. I és que només d’aquesta manera podrem garantir la salvaguarda dels interessos dels nostres clients i la protecció dels seus drets.

Els nostres advocats per successions coneixen tots els descomptes que es poden aplicar sobre aquest impost: possibles càrregues, deutes o despeses en un bé heretat o donat; si es tracta d’una empresa familiar; si ja s’han pagat impostos a l’estranger per un bé heretat fora de país; si es compleixen els requisits per a poder tributar aquest impost en una comunitat autònoma en la qual la quantitat a pagar sigui més baixa…

Tot això amb la més estricta professionalitat, diligència i eficàcia que donen anys d’experiència i formació. No en va som un dels bufets més ben valorats de la província de Barcelona.

Back To Top