skip to Main Content
Pensió Compensatòria

Pensió compensatòria

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Segons el Codi Civil de Catalunya, el cònjuge la situació econòmica de què, com a conseqüència de la ruptura de la convivència, resulti més perjudicada té dret a sol·licitar en el primer procés matrimonial una prestació compensatòria que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni o el que pugui mantenir el cònjuge obligat a el pagament, tenint en compte el dret d’aliments dels fills, que és prioritari. En cas de nul·litat de matrimoni, té dret el cònjuge de bona fe, en les mateixes circumstàncies.

Si un dels cònjuges mor abans que passi un any des de la separació de fet, l’altre, en els tres mesos següents a la mort, pot reclamar als hereus el seu dret a la prestació compensatòria. La mateixa regla s’aplicarà si el procediment matrimonial s’extingeix per la mort de l’cònjuge que l’hauria de pagar.

Back To Top
contacta amb bombi advocats