skip to Main Content
Pàtria Potestat

Pàtria Potestat

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Segons el Codi Civil Espanyol, els fills no emancipats estan sota la potestat dels pares.

La pàtria potestat s’ha d’exercir sempre en benefici dels fills, d’acord amb la seva personalitat, i pel que fa a la seva integritat física i psicològica.

Aquesta potestat comprèn els deures i facultats: vetllar pels fills, alimentar-los, educar-los, procurar-li una formació integral, representar i administrar els seus béns.

Si els fills tinguessin prou judici hauran de ser escoltats abans d’adoptar decisions que els afectin. Els pares podran, en l’exercici de la seva potestat, demanar auxili a l’autoritat.

La pàtria potestat s’extingeix per mort dels pares o de l’fills, emancipació o adopció del fill.

Els pares podran ser privats totalment o parcialment de la seva potestat per sentència en l’incompliment dels seus deures o per causa criminal o matrimonial. Els tribunals podran, en benefici i interès del fill, acordar la recuperació de la pàtria potestat quan hagi cessat la causa que va motivar la privació.

La pàtria potestat sobre els fills que hagin estat incapacitats, quedarà prorrogada per la Llei a l’arribar a majoria d’edat.

Si el fill gran solter que viu amb els pares pateix incapacitat es rehabilitarà la pàtria potestat que serà exercida per qui correspongui si el fill és menor d’edat. La potestat prorrogada acabarà: per mort dels pares o fills, per adopció dels fills, per haver-se declarat el cessament de la incapacitat, per haver contret matrimoni la incapacitat.

Si al cessar la pàtria potestat prorrogada subsisteix l’estat d’incapacitat es constituirà la tutela o curatela segons procedeixi.

Back To Top
contacta amb bombi advocats