skip to Main Content
Com Afecta El Brexit A La Tributació De Les Empreses Espanyoles?

Com afecta el Brexit a la tributació de les empreses espanyoles?

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

El Brexit porta molts mesos copant portades dels diaris espanyols, a causa de la gran repercussió que tindrà la sortida per part de Regne Unit de la Unió Europea. Aquesta sortida del territori anglosaxó afectarà en gran mesura als impostos que graven sobre les transaccions econòmiques.

El procés de l’Brexit suposarà que les empreses espanyoles hagin de considerar les operacions com extracomunitàries, quan fins ara es consideraven intracomunitàries. Això suposarà que la declaració de l’IVA en mercaderies procedents de terres angleses caldrà fer-la en el moment de la importació per la Duana , excepte si s’opta per l’opció de fer el pagament de l’IVA diferit.

Per realitzar aquesta operació, caldrà tenir en consideració que la base imposable de l’IVA serà el valor en Duanes afegint els següents conceptes:

  1. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meritin amb motiu de la importació, llevat de l’IVA.
  2. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d’embalatge, transport i segur que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l’interior de la Comunitat.

Canvis en l’Impost de la Renda per als no residents

Un altre canvi substancial per a la tributació dels espanyols que visquin al Regne Unit és que deixaran de tenir la consideració de residents comunitaris, per la qual cosa s’aplicarien les normes previstes per als extracomunitaris a L’Impost sobre la renda de no residents. Concretament, es passaria d’un 19% d’aplicació, a un 24%, segons el que estableix l’article 25 de la Llei de l’Impost sobre la renda de no residents.

D’altra banda, els britànics residents a Espanya també patiran un gran nombre de modificacions pel que fa a trasllats de residència, integració de pèrdues patrimonials, Exit, tax, etc.

Back To Top
contacta amb bombi advocats