skip to Main Content
Sabies Que Els Autònoms També Poden Contractar?

Sabies que els autònoms també poden contractar?

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

El perfil dels autònoms està tenint cada vegada més gran repercussió i acollida. Per si ho desconeixies, els autònoms poden contractar i amb això, tenir empleats. No obstant això, cal especificar diverses característiques com les contractacions relatives a altres autònoms o familiars, si és a temps parcial o complet, etcètera.

De autònom a autònom es pot contractar, però el contracte ha de ser de tipus mercantil de prestació de serveis. Per això, no es pot parlar d’un contracte de treball com a tal, sinó que es tracta d’un autònom, és a dir, un treballador per compte propi i no per altri.

En aquests supòsits, l’autònom no disposa de la condició d’empleat, ni està condicionat a cap relació jeràrquica com ara cap i empleat, ni de caràcter laboral, complint una jornada determinada.

L’autònom contractat no disposa de vincles laborals amb la persona o empresa que l’hagi contractat, ja que a l’ésser autònom es paga les seves assegurances socials i extensió de factures pels serveis prestats. Per tot això, estaríem parlant més aviat d’una relació proveïdor/client.

D’altra banda, a l’hora d’contractar empleats, un autònom ho podrà fer per compte aliè mitjançant un contracte laboral. Per a això, haurà de donar d’alta a l’treballador i pagar les corresponents quotes de la Seguretat Social. A més, ha de donar-se d’alta com a empresari, tot i que no es vulgui muntar una empresa i sense que canvie la consideració jurídica d’autònom. Així mateix, caldrà registrar el contracte laboral en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Els autònoms també tenen la possibilitat de contractar ‘a comissió’

D’altra banda, un autònom podrà contractar empleats o autònoms abonant amb una comissió en lloc d’un salari. En aquests casos, s’han de complir una sèrie de requisits. A l’hora de contractar un empleat a comissió, se seguiran els mateixos passos esmentats anteriorment per als contractes a empleats. A més, és important remarcar que anar a comissió, no eximeix d’haver de fer-ho amb un contracte de treball en regla. Per si fos poc, s’haurà de complir amb una jornada laboral, de manera que a part de la comissió, es cobrarà el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Si es contracta un autònom a comissió, també es farà un contracte mercantil en les mateixes condicions que s’han explicat anteriorment. L’única excepció, és que si ha de treballar en venda a la botiga, es farà un contracte laboral i no un com autònom.

Un altre dels casos és el de contractar la figura denominada com autònoms col·laboradors que poden ser de diversos tipus. En primer lloc, familiars directes per consanguinitat, afinitat o adopció de fins a segon grau. No podrà ser una col·laboració puntual, sinó que haurà de ser habitual i ocupats en el mateix centre de treball. A més, s’haurà conviure en el mateix autònom o tenir a l’autònom sota el seu càrrec i no estaran donats d’alta com a treballadors per compte aliè i tenir al menys 16 anys.

Aquest tipus de contractació té una sèrie de bonificacions per a l’empleat i l’ocupador. El familiar que sigui contractat estarà exempt d’obligacions fiscals trimestrals (IRPF o IVA), ja que corren a compte de l’autònom contractant. Per la seva banda, el contractant obtindrà una reducció del 50% en la quota a la Seguretat Social durant els 18 mesos, ampliables a 6, amb una bonificació del 25%. Un aspecte important és que ara es pot contractar a altres treballadors encara que l’autònom estigui donat d’alta dins de la tarifa plana d’autònom, encara que en aquests supòsits la durada d’aquests contractes no podrà ser superior a 18 mesos.

Back To Top
contacta amb bombi advocats