skip to Main Content
L’impost De Successions I Com Funciona L’herència

L’impost de successions i com funciona l’herència

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Quan rebem una herència, generalment ho prenem com una cosa reamente positiu, ja que sol comportar adquirir béns que van tenir cert valor. No obstant això, hi ha ocasions en què els hereus poden arribar a haver de pagar xifres molt grans en cas d’acceptar aquesta herència, de manera que acaben optant per rebutjar-la.

Dins dels tràmits obligatoris que té accedir a una herència ens trobem amb l’Impost sobre Successions i Donacions, que haurem de pagar si o si sempre que vulguem rebre algun tipus de bé o diners en el nostre banc. La quantia d’aquest impost dependrà de el grup d’hereus a què es pertanyi i dels tipus impositius establerts en cada cas.

Els 3 supòsits pels quals cal s’ha de presentar aquest impost són les següents:

  • Si es reben béns i drets per herència, llegat o un altre títol successori (adquisicions “mortis causa”).
  • Si s’adquireixen béns per donació en vida.
  • Si s’és beneficiari d’una assegurança de vida.

 

Com funciona l’impost de successions

L’impost de successions grava l’increment patrimonial que obté l’hereu una vegada que accepta l’herència. El càlcul d’aquest impost és establert per la Llei estatal, però cada comunitat autònoma té competència per aplicar unes reduccions i tipus diferents, de manera que no podem parlar de quantitats generals per a tots els llocs a Espanya.

En algunes comunitats s’ha establert que es paga l’impost sobre un 1% del que heretat, mentre que en altres aquest percentatge és molt més gran. Lògicament, no podem canviar el lloc en què es paga l’impost, aquest vindrà determinat per ser el lloc on vivia el mort en els últims cinc anys.

És important esmentar que l’hereu serà sempre el que hagi de pagar l’impost, sent aquest progressiu, és a dir, quant més herència hi ha, més gran serà la quantia de l’impost, en una escala que va des del 7,65% a l’ 34%.

Back To Top
contacta amb bombi advocats