skip to Main Content

Coneix què és la pàtria potestat i els seus drets i deures

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

La pàtria potestat, és el conjunt de drets que la llei atorga als pares sobre les persones i béns dels seus fills que encara no s’han emancipat i el conjunt de deures que han de complir els progenitors pel que fa a seus fills.

Segons el que especifica la sentència d’Audiència Provincial de Toledo de 17 de setembre de 2010: “La pàtria potestat es configura com el conjunt de drets que la llei confereix als pares sobre les persones i sobre els béns dels seus fills no emancipats, constituint a l’una un conjunt de deures que, com inherents a aquesta pàtria potestat, han d’assumir i complir els pares respecte dels seus fills. És una funció a el servei de l’fill, dirigida a prestar-li la assistència de tot ordre (article 39.3 de la Constitució Espanyola)”.

Quins deures tenen els pares i fills?

Sempre haurà d’exercir-se en benefici dels menors i els deures de pares seran els següents: obligació d’estar al costat d’ells, cuidar-los, alimentar-los, educar-los i proporcionar-los una formació integral, a més de representar-los legalment i administrar els seus béns. A més, s’ha de tenir molt en compte el article 155 de el Codi Civil, que especifica obligacions dels fills, siguin matrimonials, no matrimonials o adoptius. A més, es emfatitzen a la Sentència de Tribunal Suprem de el 9 de juliol de 2002: deure d’obediència, de respecte i deure de contribuir a l’aixecament de les càrregues de família.

Pel que fa a el deure d’obediència, s’haurà de obeir als pares mentre pertanyin sota la seva pàtria potestat. Comporta al fet que els fills facin front a les normes lícites dels pares en l’exercici de les seves facultats. Incomplir-lo, pot provocar la correcció dels pares i en casos molt greus, desheretament.

En el deure de respecte, s’haurà de respectar als pares sempre, fins i tot un cop s’acabi la pàtria potestat. No obstant això, no ha de amb submissió que anul·li la personalitat dels fills. El seu incompliment es concreta en el fet que injuriar greument de paraula a el pare o la mare, pot ser causa de desheretament d’acord amb l’article 853.2 de el Codi Civil i causa de cessació de l’obligació d’aliments segons el article 152.4 de el Codi Civil.

Pel que fa a el deure de contribuir a l’aixecament de les càrregues de família, els fills estan obligats a contribuir equitativament segons les seves possibilitats mentre convisquin en ella.

Qui exerceix la pàtria potestat?

Es pot exercir de manera conjunta pels progenitors, sense importar el sexe i si estan o no casats o bé, de forma exclusiva per un amb el consentiment de l’altre. Així ho especifica el article 156 de el Codi Civil. en cas de desacord, qualsevol dels dos pot acudir a el jutge, qui després d’escoltar a tots dos i a l’fill si fos madur, atribuirà la facultat a un o un altre. En el cas que els pares estiguin separats, la pàtria potestat l’exerceix aquell amb qui el fill viva. Tot i això, el jutge, prèvia sol·licitud de l’altre progenitor, pot atribuir al sol·licitant la pàtria potestat en benefici del fill perquè l’exerceixi conjuntament amb l’altre progenitor o bé, distribuir entre el pare i la mare les funcions inherents a l’exercici.

Back To Top
contacta amb bombi advocats