skip to Main Content
Habitatge Familiar

Habitatge familiar

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

Reconeixement o distribució l’ús de l’habitatge familiar:

Els cònjuges poden acordar l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament a un d’ells, per tal de satisfer, en la part que correspongui, els aliments dels fills comuns que convisquin amb el beneficiari de la ús o la prestació compensatòria d’ aquest. També poden acordar la distribució de l’ús de l’habitatge per períodes determinats.

Si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, l’autoritat judicial ha d’atribuir l’ús de l’habitatge familiar, preferentment, a l’progenitor a qui correspongui la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta.

Sense l’autoritat judicial ha d’atribuir l’ús de l’habitatge familiar a el cònjuge més necessitat en els següents casos:

Si la guarda dels fills queda compartida o distribuïda entre els progenitors.

Si els cònjuges no tenen fills o aquests són majors d’edat.

Si tot i correspondre l’ús de l’habitatge per raó de la guarda dels fills és previsible que la necessitat de l’cònjuge es perllongui després d’arribar els fills a la majoria d’edat.

Excepcionalment, encara que hi hagi fills menors, l’autoritat judicial pot atribuir l’ús de l’habitatge familiar a el cònjuge que no té la guarda en el més necessitat i el cònjuge a qui correspon la guarda té mitjans suficients per cobrir la seva necessitat d’habitatge i la dels fills.

L’atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, es realitzarà amb caràcter temporal i és susceptible de pròrroga, també temporal, si es mantenen les circumstàncies que la van motivar. La pròrroga s’ha de demanar, com a molt tard, sis mesos abans de l’venciment de l’termini fixat i s’ha de tramitar pel procediment establert per a la modificació de mesures definitives.

L’autoritat judicial pot substituir l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar per la d’altres residències si són idònies per a satisfer la necessitat d’habitatge de el cònjuge i els fills.

L’atribució de l’ús de l’habitatge, si aquest pertany en tot o en part a l’cònjuge que no n’és beneficiari, s’ha de ponderar com a contribució en espècie per a la fixació dels aliments dels fills i de la prestació compensatòria que eventualment meriti l’altre cònjuge.

Back To Top
contacta amb bombi advocats