skip to Main Content
Testament

Testament

  • Escrit per: Jordi Bombí Vilaseca.

El testament s’atorga en un sol acte davant de notari hàbil per a actuar al lloc de l’atorgament a partir dels 14 anys.

També es pot atorgar de forma hològrafa, és a dir, el testador escriu a mà el testament que només tindrà validesa si fa constar el lloc i la data de l’atorgament i es presenta a jutge en el termini de quatre anys des de la mort de testador.

No són vàlids els testaments atorgats exclusivament davant testimonis.

Interpretacions del testament

En la interpretació de l’testament, hom s’ha d’atenir plenament a la veritable voluntat de l’testador, sense haver de subjectar necessàriament a el significat literal de les paraules emprades.

Les clàusules ambigües o fosques s’interpreten en sentit favorable a llur eficàcia, comparant les unes amb les altres, i si hi ha una contradicció irreductible, no és vàlida cap de les que pugnen substancialment entre elles. Les disposicions inintel·ligibles es consideren no formulades.

En els casos de dubte, les disposicions que imposen qualsevol càrrega s’interpreten restrictivament.

Testament obert i testament tancat

En el testament obert, el testador expressa la seva voluntat a notari de paraula o per escrit, i el mateix notari redacta el testament d’acord amb la voluntat de l’testador expressant el lloc, la data i l’hora de l’atorgament.

Un cop redactat, el testament és llegit a testador o pel testador i, a continuació, és signat per ell, o per dos testimonis si declara que no sap o no pot signar, i autoritzat d’acord amb la legislació notarial.

Back To Top
contacta amb bombi advocats